ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

 
Papaveraceae 1,774 1,415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corydalis cava
Corydalis cava
Corydalis cava
Corydalis cava

Corydalis solida (L.) Clairv.

കോറിഡാലിസ് സോളിഡ
Papaveraceae 2,443 1,898 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corydalis solida
Corydalis solida
Corydalis solida
Corydalis solida