ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Croton urucurana Baill.

 
Euphorbiaceae 37 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton urucurana
Croton urucurana
Croton urucurana
Croton urucurana