ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Curcuma alismatifolia Gagnep. NT

 
Zingiberaceae 356 304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia

Curcuma aromatica Salisb.

കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ
Zingiberaceae 24 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica

Curcuma zanthorrhiza Roxb. DD

 
Zingiberaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Curcuma zanthorrhiza