ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch

 
Ericaceae 906 666 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica