ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Davallia canariensis (L.) Sm.

 
Davalliaceae 358 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Davallia canariensis
Davallia canariensis
Davallia canariensis
Davallia canariensis

Davallia fejeensis Hook.

 
Davalliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Davallia fejeensis
Davallia fejeensis

Davallia mariesii T. Moore ex Baker

 
Davalliaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Davallia mariesii
Davallia mariesii
Davallia mariesii
Davallia mariesii

Davallia pectinata Sm.

 
Davalliaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Davallia pectinata
Davallia pectinata
Davallia pectinata
Davallia pectinata