ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dendromecon harfordii Kellogg

 
Papaveraceae 20 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii

Dendromecon rigida Benth. LC

 
Papaveraceae 164 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida