ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr.

 
Papaveraceae 59 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicentra eximia
Dicentra eximia
Dicentra eximia
Dicentra eximia

Dicentra formosa (Haw.) Walp.

 
Papaveraceae 451 422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicentra formosa
Dicentra formosa
Dicentra formosa
Dicentra formosa