ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Empetrum nigrum L.

എംപെട്രം നൈഗ്രം
Ericaceae 522 420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum