ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Empetrum nigrum L.

എംപെട്രം നൈഗ്രം
1,075 886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum