ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson LC

 
Ericaceae 65 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Enkianthus campanulatus
Enkianthus campanulatus
Enkianthus campanulatus
Enkianthus campanulatus