ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman

 
Musaceae 48 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman LC

 
Musaceae 198 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum