ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Epigaea repens L.

 
Ericaceae 131 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epigaea repens
Epigaea repens
Epigaea repens
Epigaea repens