ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eucharis amazonica Linden ex Planch.

 
Amaryllidaceae 279 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucharis amazonica
Eucharis amazonica
Eucharis amazonica
Eucharis amazonica

Eucharis sanderi Baker

 
Amaryllidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eucharis sanderi