ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Euphorbia abyssinica J.F.Gmel.

 
Euphorbiaceae 27 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia abyssinica
Euphorbia abyssinica
Euphorbia abyssinica
Euphorbia abyssinica

Euphorbia amygdaloides L.

 
Euphorbiaceae 4,552 3,495 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides

Euphorbia bupleurifolia Jacq.

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia bupleurifolia
Euphorbia bupleurifolia

Euphorbia caput-medusae L.

 
Euphorbiaceae 21 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae

Euphorbia characias L.

 
Euphorbiaceae 6,593 5,317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias

Euphorbia cooperi N.E.Br. ex A.Berger LC

 
Euphorbiaceae 87 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi

Euphorbia corollata L.

 
Euphorbiaceae 98 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia corollata
Euphorbia corollata
Euphorbia corollata
Euphorbia corollata

Euphorbia cotinifolia L. LC

 
Euphorbiaceae 387 318 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia

Euphorbia cyparissias L.

 
Euphorbiaceae 8,941 7,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias

Euphorbia epithymoides L.

 
Euphorbiaceae 180 146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides

Euphorbia esculenta Marloth

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia esculenta
Euphorbia esculenta

Euphorbia exigua L.

 
Euphorbiaceae 328 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch

 
Euphorbiaceae 23 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia fulgens
Euphorbia fulgens
Euphorbia fulgens
Euphorbia fulgens

Euphorbia horrida Boiss.

 
Euphorbiaceae 92 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia horrida
Euphorbia horrida
Euphorbia horrida
Euphorbia horrida

Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss. LC

 
Euphorbiaceae 111 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens

Euphorbia lactea Haw.

 
Euphorbiaceae 1,049 913 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea

Euphorbia leucocephala Lotsy

 
Euphorbiaceae 173 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala

Euphorbia mammillaris L.

 
Euphorbiaceae 225 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia mammillaris
Euphorbia mammillaris
Euphorbia mammillaris
Euphorbia mammillaris

Euphorbia marginata Pursh

 
Euphorbiaceae 712 596 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia marginata
Euphorbia marginata
Euphorbia marginata
Euphorbia marginata

Euphorbia meloformis Aiton

 
Euphorbiaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis

Euphorbia milii Des Moul. LC

യൂഫോർബിയ
Euphorbiaceae 4,549 4,006 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia milii
Euphorbia milii
Euphorbia milii
Euphorbia milii

Euphorbia myrsinites L.

 
Euphorbiaceae 942 762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites
Euphorbia myrsinites
Euphorbia myrsinites
Euphorbia myrsinites

Euphorbia neriifolia L. LC

 
Euphorbiaceae 127 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia

Euphorbia obesa Hook.f.

 
Euphorbiaceae 148 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia obesa
Euphorbia obesa
Euphorbia obesa
Euphorbia obesa

Euphorbia officinarum L.

 
Euphorbiaceae 28 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch LC

പോയിൻസെറ്റിയ
Euphorbiaceae 4,168 3,542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima

Euphorbia resinifera O.Berg

 
Euphorbiaceae 194 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia resinifera
Euphorbia resinifera
Euphorbia resinifera
Euphorbia resinifera

Euphorbia susannae Marloth

 
Euphorbiaceae 24 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia susannae
Euphorbia susannae
Euphorbia susannae
Euphorbia susannae

Euphorbia tirucalli L. LC

തിരുക്കള്ളി
Euphorbiaceae 1,246 1,053 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli

Euphorbia tithymaloides L. LC

തത്തമ്മച്ചെടി
Euphorbiaceae 820 726 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides

Euphorbia trigona Mill.

 
Euphorbiaceae 1,220 1,143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia trigona
Euphorbia trigona
Euphorbia trigona
Euphorbia trigona