ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Galphimia gracilis Bartl.

 
Malpighiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galphimia gracilis
Galphimia gracilis