ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn.

 
Ericaceae 154 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata

Gaultheria shallon Pursh

 
Ericaceae 543 483 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon