ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gelsemium sempervirens (L.) J.St.-Hil.

 
Gelsemiaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gelsemium sempervirens
Gelsemium sempervirens
Gelsemium sempervirens
Gelsemium sempervirens