ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Glaucium corniculatum (L.) Curtis

 
Papaveraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Glaucium corniculatum

Glaucium flavum Crantz

 
Papaveraceae 2,786 1,995 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glaucium flavum
Glaucium flavum
Glaucium flavum
Glaucium flavum