ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hemiptelea davidii (Hance) Planch. LC

 
Ulmaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemiptelea davidii
Hemiptelea davidii
Hemiptelea davidii
Hemiptelea davidii