ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl. LC

 
Apiaceae 28 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heteromorpha arborescens
Heteromorpha arborescens
Heteromorpha arborescens
Heteromorpha arborescens