ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kniphofia uvaria (L.) Oken

 
Xanthorrhoeaceae 1,311 1,213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kniphofia uvaria
Kniphofia uvaria
Kniphofia uvaria
Kniphofia uvaria