ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Bennet

 
Meliaceae 14 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum