ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ledum palustre L. LC

 
Ericaceae 170 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre