ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lyonia ferruginea (Walter) Nutt. LC

 
Ericaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea

Lyonia ligustrina (L.) DC.

 
Ericaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lyonia ligustrina
Lyonia ligustrina

Lyonia lucida (Lam.) K. Koch

 
Ericaceae 30 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lyonia lucida
Lyonia lucida
Lyonia lucida
Lyonia lucida