ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce

 
Haemodoraceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macropidia fuliginosa
Macropidia fuliginosa
Macropidia fuliginosa
Macropidia fuliginosa