ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce

 
Haemodoraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Macropidia fuliginosa