ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Malpighia coccigera L.

 
Malpighiaceae 59 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera

Malpighia emarginata DC.

 
Malpighiaceae 179 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata

Malpighia glabra L. LC

വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി
Malpighiaceae 357 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra