ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mandragora officinarum L.

 
Solanaceae 303 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandragora officinarum
Mandragora officinarum
Mandragora officinarum
Mandragora officinarum