ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Matthiola incana (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 2,291 1,860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Matthiola incana
Matthiola incana
Matthiola incana
Matthiola incana

Matthiola longipetala (Vent.) DC.

 
Brassicaceae 260 198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Matthiola longipetala
Matthiola longipetala
Matthiola longipetala
Matthiola longipetala