ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Maurandya barclayana Lindl.

 
Plantaginaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maurandya barclayana
Maurandya barclayana
Maurandya barclayana
Maurandya barclayana

Maurandya scandens (Cav.) Pers.

 
Plantaginaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Maurandya scandens
Maurandya scandens