ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Meconopsis betonicifolia Franch.

മെക്കോനോപ്സിസ് ബെറ്റോണിസിഫോളിയ
Papaveraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Meconopsis betonicifolia

Meconopsis grandis Prain

 
Papaveraceae 80 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis

Meconopsis horridula Hook. f. & Thomson

 
Papaveraceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meconopsis horridula
Meconopsis horridula
Meconopsis horridula
Meconopsis horridula

Meconopsis paniculata (D. Don) Prain

 
Papaveraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata