ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Meconopsis grandis Prain

 
Papaveraceae 30 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis

Meconopsis paniculata (D. Don) Prain

 
Papaveraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata