ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. LC

 
Myrtaceae 110 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris

Melaleuca bracteata F.Muell.

 
Myrtaceae 16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata

Melaleuca hypericifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia

Melaleuca leucadendra (L.) L.

മെലാലൂക ലൂകഡെൻട്ര
Myrtaceae 18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra

Melaleuca linariifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 27 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake LC

 
Myrtaceae 169 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia

Melaleuca styphelioides Sm. LC

 
Myrtaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides