ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melia azedarach L. LC

ശീമവേപ്പ്
Meliaceae 4,876 3,578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach