ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Momordica balsamina L.

കാട്ടുപാവൽ
Cucurbitaceae 145 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Momordica balsamina
Momordica balsamina
Momordica balsamina
Momordica balsamina

Momordica charantia L.

പാവല്‍
Cucurbitaceae 943 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

മുള്ളൻ പാവൽ
Cucurbitaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis
Momordica cochinchinensis
Momordica cochinchinensis
Momordica cochinchinensis

Momordica dioica Roxb. ex Willd.

എരുമപ്പാവൽ
Cucurbitaceae 34 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Momordica dioica
Momordica dioica
Momordica dioica
Momordica dioica