ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Morus alba L.

 
Moraceae 7,377 5,503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba

Morus australis Poir.

 
Moraceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Morus australis
Morus australis
Morus australis
Morus australis

Morus celtidifolia Kunth LC

 
Moraceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Morus celtidifolia
Morus celtidifolia
Morus celtidifolia
Morus celtidifolia

Morus nigra L.

 
Moraceae 3,726 2,873 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Morus nigra
Morus nigra
Morus nigra
Morus nigra

Morus rubra L. LC

 
Moraceae 847 630 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Morus rubra
Morus rubra
Morus rubra
Morus rubra