ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Musa acuminata Colla LC

വാഴപ്പഴം
Musaceae 1,599 1,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata

Musa balbisiana Colla LC

 
Musaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana

Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma

 
Musaceae 198 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo

Musa coccinea Andrews EN

 
Musaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea

Musa ornata Roxb. LC

 
Musaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa rubra Wall. ex Kurz

താമരവാഴ
Musaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Musa rubra

Musa spp.

 
Musaceae 22 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.

Musa troglodytarum L.

 
Musaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum

Musa velutina H.Wendl. & Drude

 
Musaceae 191 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina

Musa x paradisiaca L.

 
Musaceae 237 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca