ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Musa acuminata Colla LC

വാഴപ്പഴം
Musaceae 2,174 1,816 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata

Musa balbisiana Colla LC

 
Musaceae 18 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana

Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma LC

 
Musaceae 383 271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo

Musa coccinea Andrews EN

 
Musaceae 18 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea

Musa ornata Roxb. LC

 
Musaceae 31 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa rubra Wall. ex Kurz LC

താമരവാഴ
Musaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Musa rubra

Musa spp.

 
Musaceae 28 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.

Musa troglodytarum L.

 
Musaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum

Musa velutina H.Wendl. & Drude LC

 
Musaceae 302 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina

Musa x paradisiaca L.

 
Musaceae 281 213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca