ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Myrrhinium atropurpureum Schott LC

 
Myrtaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrrhinium atropurpureum
Myrrhinium atropurpureum
Myrrhinium atropurpureum
Myrrhinium atropurpureum