ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Neoshirakia japonica (Siebold & Zucc.) Esser LC

 
Euphorbiaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neoshirakia japonica
Neoshirakia japonica
Neoshirakia japonica
Neoshirakia japonica