ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn

 
Amaryllidaceae 235 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nothoscordum gracile
Nothoscordum gracile
Nothoscordum gracile
Nothoscordum gracile