ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Oenothera affinis Cambess.

 
Onagraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera affinis
Oenothera affinis
Oenothera affinis
Oenothera affinis

Oenothera biennis L.

 
Onagraceae 8,568 6,635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera biennis
Oenothera biennis
Oenothera biennis
Oenothera biennis

Oenothera drummondii Hook.

 
Onagraceae 92 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii

Oenothera fruticosa L.

 
Onagraceae 777 672 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa

Oenothera glazioviana Micheli

 
Onagraceae 4,502 3,487 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana

Oenothera macrocarpa Nutt.

 
Onagraceae 113 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa

Oenothera speciosa Nutt.

 
Onagraceae 1,623 1,398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa