ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pelargonium capitatum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum

Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Hér.

 
Geraniaceae 42 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium crispum
Pelargonium crispum
Pelargonium crispum
Pelargonium crispum

Pelargonium graveolens L'Hér.

 
Geraniaceae 3,888 3,469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens

Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 42 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 620 449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium peltatum
Pelargonium peltatum
Pelargonium peltatum
Pelargonium peltatum

Pelargonium spp.

 
Geraniaceae 69 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium spp.
Pelargonium spp.
Pelargonium spp.
Pelargonium spp.

Pelargonium x hortorum L.H. Bailey

 
Geraniaceae 385 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum