ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

പുളിനെല്ലി
Phyllanthaceae 131 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllanthus acidus
Phyllanthus acidus
Phyllanthus acidus
Phyllanthus acidus

Phyllanthus emblica L. LC

 
Phyllanthaceae 75 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllanthus emblica
Phyllanthus emblica
Phyllanthus emblica
Phyllanthus emblica

Phyllanthus fluitans Benth. ex Müll.Arg.

 
Phyllanthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllanthus fluitans
Phyllanthus fluitans

Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg.

 
Phyllanthaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllanthus pulcher
Phyllanthus pulcher
Phyllanthus pulcher
Phyllanthus pulcher