ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller

 
Ericaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Phyllodoce aleutica

Phyllodoce caerulea (L.) Bab.

 
Ericaceae 103 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea

Phyllodoce empetriformis (Sm.) D. Don

 
Ericaceae 74 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis