ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pieris formosa (Wall.) D. Don LC

 
Ericaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pieris formosa
Pieris formosa
Pieris formosa

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don LC

 
Ericaceae 793 657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pieris japonica
Pieris japonica
Pieris japonica
Pieris japonica