ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pistacia atlantica Desf. NT

 
Anacardiaceae 145 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica

Pistacia chinensis Bunge LC

കർക്കടകശൃംഗി
Anacardiaceae 78 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis

Pistacia lentiscus L. LC

 
Anacardiaceae 6,336 5,010 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus

Pistacia terebinthus L. LC

 
Anacardiaceae 3,015 2,183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus

Pistacia vera L. NT

പിസ്താശി
Anacardiaceae 256 184 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia vera
Pistacia vera
Pistacia vera
Pistacia vera