ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

 
4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Platanaceae
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Platanus orientalis L.DD
വിവരങ്ങൾ കുറവ്

ചിനാർ
3,317 2,457 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Platanaceae
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis

Platanus spp.

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Platanaceae
Platanus spp.