ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Populus alba L. LC

 
Salicaceae 7,188 5,230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Populus alba

Populus balsamifera L. LC

 
Salicaceae 515 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus balsamifera
Populus balsamifera
Populus balsamifera
Populus balsamifera

Populus nigra L. DD

 
Salicaceae 9,235 6,646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra
Populus nigra

Populus tremula L. LC

 
Salicaceae 3,580 2,714 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus tremula
Populus tremula
Populus tremula
Populus tremula

Populus tremuloides Michx. LC

 
Salicaceae 813 670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus tremuloides
Populus tremuloides
Populus tremuloides
Populus tremuloides

Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook. LC

 
Salicaceae 161 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus trichocarpa
Populus trichocarpa
Populus trichocarpa
Populus trichocarpa

Populus x canadensis Moench

 
Salicaceae 123 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis

Populus x canescens (Aiton) Sm.

 
Salicaceae 85 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus x canescens
Populus x canescens
Populus x canescens
Populus x canescens