ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel

 
Hypoxidaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhodohypoxis baurii
Rhodohypoxis baurii
Rhodohypoxis baurii
Rhodohypoxis baurii