ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Roemeria refracta DC.

 
Papaveraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Roemeria refracta
Roemeria refracta
Roemeria refracta