ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Salix aegyptiaca L.

 
Salicaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix aegyptiaca
Salix aegyptiaca
Salix aegyptiaca

Salix alba L. LC

വില്ലോമരം
Salicaceae 6,073 4,464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba

Salix amygdaloides Andersson LC

 
Salicaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
Salix amygdaloides

Salix appendiculata Vill. LC

 
Salicaceae 225 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix appendiculata
Salix appendiculata
Salix appendiculata
Salix appendiculata

Salix arctica Pall.

 
Salicaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix arctica
Salix arctica
Salix arctica
Salix arctica

Salix aurita L.

 
Salicaceae 531 352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix aurita
Salix aurita
Salix aurita
Salix aurita

Salix babylonica L.

 
Salicaceae 3,305 2,352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix babylonica
Salix babylonica
Salix babylonica
Salix babylonica

Salix bebbiana Sarg. LC

 
Salicaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix bebbiana
Salix bebbiana
Salix bebbiana
Salix bebbiana

Salix bicolor Ehrh. ex Willd.

 
Salicaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix bicolor
Salix bicolor
Salix bicolor
Salix bicolor

Salix caesia Vill.

 
Salicaceae 68 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix caesia
Salix caesia
Salix caesia
Salix caesia

Salix candida Flüggé ex Willd. LC

 
Salicaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Salix candida
Salix candida
Salix candida
Salix candida

Salix caprea L. LC

 
Salicaceae 6,972 5,110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea

Salix cinerea L. LC

 
Salicaceae 3,194 2,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix cinerea
Salix cinerea
Salix cinerea
Salix cinerea

Salix daphnoides Vill. LC

 
Salicaceae 69 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix daphnoides
Salix daphnoides
Salix daphnoides
Salix daphnoides

Salix discolor Muhl. LC

 
Salicaceae 120 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix discolor
Salix discolor
Salix discolor
Salix discolor

Salix eleagnos Scop. LC

 
Salicaceae 1,483 1,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix eleagnos
Salix eleagnos
Salix eleagnos
Salix eleagnos

Salix eriocephala Michx. LC

 
Salicaceae 17 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix eriocephala
Salix eriocephala
Salix eriocephala
Salix eriocephala

Salix exigua Nutt. LC

 
Salicaceae 128 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix exigua
Salix exigua
Salix exigua
Salix exigua

Salix fargesii Burkill

 
Salicaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Salix fargesii
Salix fargesii
Salix fargesii

Salix glabra Scop. LC

 
Salicaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix glabra
Salix glabra
Salix glabra
Salix glabra

Salix glauca L. LC

 
Salicaceae 26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix glauca
Salix glauca
Salix glauca
Salix glauca

Salix hastata L.

 
Salicaceae 594 432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix hastata
Salix hastata
Salix hastata
Salix hastata

Salix helvetica Vill. LC

 
Salicaceae 107 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix helvetica
Salix helvetica
Salix helvetica
Salix helvetica

Salix herbacea L.

 
Salicaceae 204 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix herbacea
Salix herbacea
Salix herbacea
Salix herbacea

Salix hookeriana Barratt ex Hook. LC

 
Salicaceae 15 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix hookeriana
Salix hookeriana
Salix hookeriana
Salix hookeriana

Salix humilis Marshall

 
Salicaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix humilis
Salix humilis
Salix humilis
Salix humilis

Salix integra Thunb.

 
Salicaceae 449 366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix integra
Salix integra
Salix integra
Salix integra

Salix irrorata Andersson LC

 
Salicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Salix irrorata

Salix laggeri Wimm. LC

 
Salicaceae 52 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix laggeri
Salix laggeri
Salix laggeri
Salix laggeri

Salix lanata L. LC

 
Salicaceae 29 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix lanata
Salix lanata
Salix lanata
Salix lanata

Salix lapponum L.

 
Salicaceae 124 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix lapponum
Salix lapponum
Salix lapponum
Salix lapponum

Salix lasiolepis Benth. LC

 
Salicaceae 132 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix lasiolepis
Salix lasiolepis
Salix lasiolepis
Salix lasiolepis

Salix lucida Muhl. LC

 
Salicaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix lucida
Salix lucida
Salix lucida
Salix lucida

Salix magnifica Hemsl. VU

 
Salicaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Salix magnifica
Salix magnifica
Salix magnifica

Salix miyabeana Seemen LC

 
Salicaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Salix miyabeana
Salix miyabeana
Salix miyabeana

Salix nigra Marshall LC

 
Salicaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix nigra
Salix nigra
Salix nigra
Salix nigra

Salix pedicellata Desf. LC

 
Salicaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix pedicellata
Salix pedicellata
Salix pedicellata
Salix pedicellata

Salix pentandra L. LC

 
Salicaceae 522 329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix pentandra
Salix pentandra
Salix pentandra
Salix pentandra

Salix phylicifolia L.

 
Salicaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix phylicifolia
Salix phylicifolia
Salix phylicifolia
Salix phylicifolia

Salix pierotii Miq. LC

 
Salicaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix pierotii
Salix pierotii
Salix pierotii

Salix purpurea L. LC

 
Salicaceae 1,497 1,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix purpurea
Salix purpurea
Salix purpurea
Salix purpurea

Salix repens L.

 
Salicaceae 310 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix repens
Salix repens
Salix repens
Salix repens

Salix reticulata L.

 
Salicaceae 256 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix reticulata
Salix reticulata
Salix reticulata
Salix reticulata

Salix retusa L.

 
Salicaceae 276 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix retusa
Salix retusa
Salix retusa
Salix retusa

Salix rosmarinifolia L.

 
Salicaceae 99 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia

Salix salviifolia Brot. LC

 
Salicaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix salviifolia
Salix salviifolia
Salix salviifolia
Salix salviifolia

Salix schwerinii E.L.Wolf LC

 
Salicaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Salix schwerinii
Salix schwerinii
Salix schwerinii
Salix schwerinii

Salix sericea Marshall LC

 
Salicaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix sericea
Salix sericea
Salix sericea
Salix sericea

Salix triandra L. LC

 
Salicaceae 560 365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix triandra
Salix triandra
Salix triandra
Salix triandra

Salix uva-ursi Pursh

 
Salicaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix uva-ursi
Salix uva-ursi
Salix uva-ursi
Salix uva-ursi
Loading...