ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sambucus canadensis L.

 
Adoxaceae 133 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sambucus canadensis
Sambucus canadensis
Sambucus canadensis
Sambucus canadensis

Sambucus racemosa L. LC

 
Adoxaceae 4,045 3,116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa