ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. LC

 
Meliaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape